شمیم دل
تعجب عزرائیل

تعجب عزرائیل

سلیمان (ع) روزى نشسته بود و ندیمى با وى . ملک الموت (عزرائیل ) در آمد و تیز در روى آن ندیم مى‏نگریست . پس چون عزرائیل بیرون شد ، آن ندیم از سلیمان پرسید که این چه کسى بود که چنین تیز در من مى‏نگریست؟ سلیمان گفت: ((ملک الموت بود .)) ندیم ترسید . از سلیمان خواست که باد را فرمان دهد تا وى را به سرزمین هندوستان برد تا شاید از اجل گریخته باشد


سلیمان باد را فرمان داد تا ندیم را به هندوستان برد . پس در همان ساعت ملک الموت باز آمد. سلیمان از وى پرسید که آن تیز نگریستن تو در آن ندیم ما، براى چه بود . گفت: ((عجب آمد مرا که فرموده بودند تا جان وى همین ساعت در زمین هندوستان قبض کنم؛ حال آن که مسافتى بسیار دیدم میان این مرد و میان آن سرزمین . پس تعجب مى‏کردم تا خود خواست بدان سرعت، به آن جا رود . ))

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٢/٢/٢٧ - شمیم

هدیه هانیه

بگردید، بگردید، درین خانه بگردید                          در این خانه غریبند، غریبانه بگردید

یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود              جهان لانه ی او نیست پی لانه بگردید

یکی ساقی مست است پس پرده نشسته ست    قدح پیش فرستاد که مستانه بگردید

یکی لذت مستی ست، نهان زیر لب کیست؟ ازین دست، بدان دست، چو پیمانه بگردید

یکی مرغ غریب است که باغ دل من خورد            به دامش نتوان یافت، پی دانه بگردید

نسیم نفس دوست به من خورد و چه خوشبوست /همین جاست، همین جاست، همه خانه بگردید

نوایی نشنیده ست که از خویش رمیده ست       به غوغاش مخوانید، خموشانه بگردید

سرشکی که بر آن خاک فشاندیم بن تاک   در این جوش شراب است، به خمخانه بگردید

چه شیرین و چه خوشبوست، کجا خوابگه اوست؟   پی آن گل پر نوش چو پروانه بگردید

بر آن عقل بخندید که عشقش نپسندید             در این حلقه ی زنجیر چو دیوانه بگردید

درین کنج غم آباد نشانش نتوان دید                           اگر طالب گنجید به ویرانه بگردید

کلید در امید اگر هست شمایید                       درین قفل کهن سنگ چو دندانه بگردید

 رخ از «سایه» نهفته ست، به افسون که خفته ست؟ / به خوابش نتوان دید، به افسانه بگردید

 تن او به تنم خورد، مرا برد، مرا برد                       گَرَم باز نیاورد، به شکرانه بگردی

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٢/٢/۱٩ - شمیم