شمیم دل
آیین زندگی

عربی بادیه نشین به خدمت پیامبر (ص) آمد و گفت: ای پیامبر خدا کاری رو به من بیاموز که با انجام آن به بهشت درآیم.

پیامبر با توجه به اینکه می دانست این عرب نمی تواند هر روز به خدمت ایشان بیاید دستورالعملی رو به مرد داد که بتواند پایه و ریشه بسیاری از ارزشهای اخلاقی باشد.

پیامبر به او فرمود: چیزی را که دوست داری از ناحیه مردم به تو برسد، به آنان برسان و چیزی رو که دوست نداری از مردم به برسد، به آنان نرسان.

این واقعیت چندین بار برای خود من پیش آمده و این حرف رو با تمام وجودم قبول دارم که اگه بخواهیم به کسی بدی برسانیم قبل از او به خود ما می رسد.

در مراسمی حضور داشتیم و یکی از بچه ها با حالت تمسخر گفت که فلان رئیس نارحته که من رفتم و این جای من آمده و قصد تحقیر من رو در جمه دوستام داشت.

وقتی که هر کدام به جلسه خود رفته بودیم از من استقبال گرمی شد در حالیکه رفیق بنده در جلسه مورد سرزنش قرار گرفته بود و تحقیری که در بین سه نفر برای من پیش آورده بود در جمع 15 نفری برای خودش پیش آمد.

پس چیزی رو که دوست نداریم برای ما پیش بیاد برای دیگران پیش نیاریم.

منتظر نظرات گل شما هستم.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/۳/٢٤ - شمیم