شمیم دل
به بهانه رمضان - ماه خدا مبارک

علی (ع) می فرمایند: تورات را خواندم و 12 جمله از آن را انتخاب کردم که خدا فرموده است:

1- ای فرزند آدم: تا سلطنت من پا برجاست از سلطنت کسی نترس.

2- ای فرزند آدم: تا خزائن من پر است ، امید به خزائن دیگری نداشته باش- آبروی مرا نبر-

3-ای فرزند آدم: تا مرا داری با دیگری طرح الفت نینداز.

4- ای فرزند آدم: من تو را دوست دارم ، تو هم مرا دوست داشته باش.

5- ای فرزند آدم: تا از سر پل صراط نگذشته ای ، ایمن مباش.

6- ای فرزند آدم: همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم، چرا از من می گریزی.

7- ای فرزند آدم: ترا از خاک ، نطفه و ... آفریدم و در آن نماندم ، از یک گرده نانی که می خوری می مانم.

8- ای فرزند آدم: به خاطر خود بر من غضب می کنی، ولی به خاطر من بر خودت غضب نمی کنی.

9- ای فرزند آدم: تکلیف های من بر عهده توست، رزق تو بر عهده من.

10-ای فرزند آدم: همه تو را برای خود می خواهند، ولی من تو را برای خودت می خواهم.از من مگریز.

11- ای فرزند آدم: رزق فردا را مطالبه نکن ، همچنانکه من هم عمل فردا را از تو نخواسته ام.

12- ای فرزند آدم: اگر به قسمت خود راضی شوی ، قلب و بدنت را آسوده می کنم.اگر ناراضی شوی دنیا را بر سرت مسلط می کنم تا چون آهوی بیابان مدام به دنبالش بدوی و جز به مقدار روزی نرسی.

نصایح - آیت الله مکارم - ص 334

 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/٤/۳۱ - شمیم