شمیم دل
عید سعید قربان

عید سعید قربان

راستی قربان واقعی چیست؟ چرا خداوند عید قربان را همیشگی اعلام کرد؟ آیا فقط برای این بود که به ما بگوید داستان ابراهیم و اسماعیل(ع) چگونه بود؟

هر چه فکر کردیم نتوانستم خود را قانع کنم، به نظرم خداوند می خواست ما در هر قربان امتحان شویم و در قربان نفس خود را قربانی کنیم و پله ای به سمت خدا برویم.

از گناهانمان دور شده و سر آنها را بریده و به سمت حق تعالی برویم.

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟     نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟

برای طوف کویت جامه احرام بر بستم           گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟ 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/۸/٥ - شمیم