شمیم دل
تا رسیدن به خدا ...

و خدا آفرید و آفرید و آفرید

تا به آفرینش انسان رسید

و هر چه را آفریده بود مسخر آدمی
کرد

و برای آنکه انسان خودش را در فرصت
دنیا نبازد

و در پیچ و خم عمر گم نکند

هزار هزار پیامبر گذاشت

انبیاء و اولیاء الهی یادمان دادند

گران تر از آنیم که صرف چند روزه
دنیا شویم

و کار آدمی شد همین:

یاد بگیرد که چگونه دست و دل و
روحش را محکم بگیرد

و از هیاهوی عالم، سالم بگذرد و
خودش را تا خدا بالا برد...

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٤/۱٩ - شمیم