شمیم دل
آسایش بزرگان

شنیده اید که آسایش بزرگان چیست:/برای خاطر بیچارگان نیاسودن
به کاخ دهر که آلایش است بنیادش/مقیم گشتن و دامان خود نیالودن
همی ز عادت و کردار زشت کم کردن/هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
ز بهر بیهده،از راستی بری نشدن/برای خدمت تن روح را نفرسودن
برون شدن ز خرابات زندگی هشیار/ز خود نرفتن و پیمانه ای نپیمودن
رهی که گمرهیش در پی است نسپردن/دریکه فتنه اش پس است نگشودن

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٤/٢٦ - شمیم