شمیم دل
دنیا و لذتها

یه سالن بزرگ . ته سالن یه آینه بزرگ هست.

تو آینه یک ظرف بزرگ پر از میوه های تازه و خوشمزه.

نفر اول: با یک نگاه به میوه ها بی معطلی به طرف آینه می دود. هر لحظه احساس می کند به آن نزدیک تر می شود. چه لذتی می برد!

نمی داند آنچه که به طرفش می دود مجازی است و حقیقت میوه ها پشت سرش هست که تصویرش در آینه افتاده.

به نزدیک ترین حد که می رسد با سر می خورد به آینه و...

نفر دوم: بی تفاوت نشسته و معلوم نیست چه می کند! آدم دلش به حال او می سوزد. حیف آن میوه های خوشمزه که او هیچ از لذتشان نمی فهمد...

نفر سوم: چشمش به ظرف بزرگ پر از میوه در آینه می افتد. شوق در چشمانش جمع می شود. نمی دود! فکر می کند ... فکر می کند ...

یک آن کاملا برمی گردد و پشت به آن میوه ها می دود. همه خیال می کنند یک احمق است. اما زیرکترین و داناتر از هر کسی است. هر لحظه از آینه و عکس میوه ها دور می شود اما خود به خوبی می داند که دارد به حقیقت میوه ها و میوه های اصلی نزدیک می شود...

حالا اون سالن و آینه بزرگ دنیاست. میوه ها لذتها هستند. تو کدوم یک از اون سه نفری؟؟؟

کمی فکر کن بعد نظر بده ....

 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٧/٢٥ - شمیم