تهاجم فرهنگی

امروز ما در میدان نظامی جنگ نداریم ، اما عزیزان من ! در میدان سیاسی و فرهنگی یک جنگ حقیقی وحود دارد ، هشیارانه و مدبرانه باید کار کرد . در میدان جنگ نظامی ,آنها که بوده اند ، می دانند ، هیچ لشگری به این ترتیب که سرش را پایین بیندازد و تفنگ ها را بگیرد و مرتب شلیک کند و جلو برود ، به جایی نمی رسد همه شان را درو می کنند ، لذا باید نقشه بکشد ، باید دشمن را دور بزند ، باید از غفلت دشمن استفاده کند ، باید طراحی تاکتیک بکند تا موفق بشود ، در جنگ سیاسی و فرهنگی هم عیناً همین طور است ، اگر سرمان را پایین بیندازیم و همین طور جلو برویم ، کاری صورت نمی گیرد ، تدبیر ، آگاهی ، هوشیاری ، خبرویت و حسابگری دقیق بر اساس اصول لازم است و شما این کارها را بکنید .

مقام معظم رهبری

/ 0 نظر / 26 بازدید