مصلحی و برکناری

گفت: یکی از سایت های تحت امر مشایی تحلیل بسیار بسیار بسیار عمیقی از ماجرای اخیر وزارت اطلاعات ارائه داده است!

گفتم: خب! چی نوشته؟

گفت: نوشته چرا مصلحی قبل از آن که استعفا بدهد با آقا مشورت نکرده است!

گفتم: جوابش خیلی روشن و واضح است. چون مصلحی اصلا استعفا نداده بود

گفت: ای بابا! باز هم که این جماعت به جدول زده اند

گفتم: شاگرد راننده به یکی از مسافران که بی بلیط سوار شده بود گفت؛ آقا لطفاً بلیط! و یارو که می خواست قالتاق بازی دربیاره گفت؛ من ایستگاه قبلی سوار شدم و شاگرد راننده گفت؛ مرد حسابی! خجالت بکش! ما اصلا ایستگاه قبلی نگه نداشتیم و یارو با عصبانیت گفت؛ حالا دیدی تقصیر خودته! چرا ایستگاه قبلی نگه نداشتی که من سوار بشم!

روزنامه کیهان

/ 0 نظر / 18 بازدید